Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Διεθνής Διαγωνισμός/International Competition EPsilon Fine Art 2012

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό EPsilon Fine Art Η EPsilon Art Gallery προκηρύσσει τον Διεθνή Διαγωνισμό ‘ ΕPsilon Fine Art’ με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ & FITNESS-ΟΥΤΟΠΙΑ-ΜΕΛΛΟΝ Ο διαγωνισμός ΕPsilon Fine Art είναι ανοιχτός σε καλλιτέχνες όλων των εικαστικών επιπέδων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλικίας άνω των 18 ετών. Στόχος της ΕPsilon Art Gallery είναι σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να τονώσει το πολιτισμό. Οι καλλιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο έργο ανά θεματική ενότητα, αλλά σε όσες θεματικές ενότητες επιθυμούν. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις σελίδες: www.epsilonartgallery.blogspot.com και www.loutrzogr.blogspot.com και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο 48 ώρες μετά το τέλος διαγωνισμού. - Έναρξη διαγωνισμού: 1 Φεβρουαρίου 2012 - Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού: Σεπτέμβριος 2012 - Απονομή βραβείων και διανυχτερεύσεις ξενοδοχείων: Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012 Στον διαγωνισμό είναι αποδεκτές όλες οι τέχνες εκτός του video art, του κινηματογράφου, της performance art, των κοσμημάτων. Τα βραβεία που θα δοθούν στους πρώτους 16 επιλεγμένους καλλιτέχνες είναι: Έκθεση : 12 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε τρεις ομαδικές εκθέσεις στην EPsilon Art Gallery (4 καλλιτέχνες/έκθεση) Ειδικό αφιέρωμα στους 2 πρώτους καλλιτέχνες μέσω τοπικών ΜΜΕ • 1ος νικητής : α) Χρηματικό έπαθλο 300 € β) 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο Club Hotel Casino με πρωινό, β) Γεύματα (3 ημερών) σε επιχειρήσεις της περιοχής και γ) Ατομική έκθεση έργων του στην EPsilon Art Gallery, Λουτράκι •2ος νικητής : α) Χρηματικό έπαθλο 200€ β) 3 διανυκτερεύσεις (2κλινο), στο ξενοδοχείο Παππάς με πρωινό, β) Γεύματα (3 ημερών) σε επιχειρήσεις της περιοχής και γ) Ατομική έκθεση έργων του στην EPsilon Art Gallery, Λουτράκι • 3ος νικητής : Τριήμερη διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο και Ομαδική Έκθεση έργων του Οι εικαστικοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ μπορούν να αποστείλουν το ονοματεπώνυμό τους στο e-mail: epsilonartgallery@hotmail.com. Ακολούθως θα λαμβάνουν αίτηση συμμετοχής με αναλυτικές λεπτομέρειες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/ διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Εύη Παντελέων, υπεύθυνη της EPsilon Art Gallery, κινητό 6977878481 και 27440 63895. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Μην παραλείψετε να ενημερώσετε και όσους από τους φίλους σας πιστεύετε ότι ενδιαφέρονται.
NOTICE OF PARTECIPATION International Competition EPsilon Fine Art

The Art Gallery EPsilon index "Epsilon Fine Art", an international art competition, covering the following topics:
EDUCATION-ENVIRONMENT-HEALTH & WELLNESS-UTOPIA-FUTURE

"EPsilon Fine Art Competition" is open to artists of all levels, from Greece and from abroad, older than 18 years.

The purpose of the Art Gallery EPsilon is to promote art and culture in these difficult times.

Artists are allowed to apply for the competition with only one topic/project, but for any section they
wish. After the end of the project the best works will be presented on the Facebook page and will be
viewed and selected partly by a jury and partly by the public itself. The winners will be announced in
the following websites: www.epsilonartgallery.blogspot.com and www.loutrzogr.blogspot.com. They
will also be informed by e-mail not later than 48 hours after the end the competition.
- Start of the contest: February 1, 2012
2012
-Notice to the participants of the event: September, 2012
-Award: September 2012
Any types of works are allowed except video art, cinema, performance art, jewelry.
The prizes which will be awarded to the best 16 artists selected are:
Exhibition: 12 artists will take part in three group exhibitions at the Art Gallery EPsilon
(4 artists / exhibition)
A special tribute to the first 2 artists through local media.
 1 st place: a) cash prize of 300
b) five nights (2 persons) with breakfast in hotel
c) meals (5 days) in the local area.
d) individual exhibition in Art Gallery EPsilon, Loutraki
 2 nd prize: a) cash prize of 200 €
b) four nights (2 persons) with breakfast in hotel
c) meals (5 days) in the local area.
d) individual exhibition in Art Gallery EPsilon, Loutraki
 3 rd prize: a) three nights with breakfast in hotel and
b) group exhibition
Artists who wish to apply for the competition can send their full name by e-mail at:
epsilonartgallery@hotmail.com. We will fill the application form together.
For further information/clarification, please contact Ms. Evi Panteli, Head of Art Gallery EPsilon,
mobile 6977878481 and 27440 63895.
THANK YOU!
Do not forget to tell your friends and all those who are interested.


Aufruf zur Teilnahme International EPsilon Fine Art Competition

Die EPsilon Art Gallery kündigt den internationalen Wettbewerb "Epsilon Fine Art" mit den
folgenden Themen:
UMWELT-BILDUNG-GESUNDHEIT & FITNESS-UTOPIA-ZUKUNFT
Der “EPsilon Fine Art Wettbewerb” ist ohne Begrenzung offen für alle interessierten Künstler über
18 Jahre, aus Griechenland sowie aus dem Ausland,
Das Ziel der EPsilon Art Gallery ist es in diesen schwierigen Zeiten, die Kultur zu fördern.
Künstler können sich nur mit einem Projekt pro Thema beteiligen, aber ohne Begrenzung der
verschiedenen Module. Die besten Arbeiten werden nach Abschluss des Projekts, welches zur Hälfte
von einer Jury, und zur andere Hälfte von der Öffentlichkeit gewählt wird, in Facebook zu sehen sein.
Die Gewinner werden auf den folgenden Web-Sides bekannt gegeben:
www.epsilonartgallery.blogspot.com und www.loutrzogr.blogspot.com. Die Benachrichtigung erfolgt
per E-Mail spätestens 48 Stunden nach Abschluss des Wettbewerbs.
- Der Contest Start: 1. Februar 2012
- Anmeldeschluss: 30. April 2012
- Bekanntmachung über vergebene Aufträge: 31. Mai 2012
- Auszeichnungen: September 2012
Der Wettbewerb akzeptiert alle Künste ausgenommen der Videokunst, Film, Performance-Kunst,
Schmuck.
Die Preise werden an 16 gewählte Künstler vergeben:
Ausstellung: 12 Künstler werden in drei Gruppen-Ausstellungen in EPsilon Art Gallery
teilnehmen (4 Künstler / Ausstellung)
Besondere Anerkennung für die ersten 2 Künstler durch die lokalen Medien
 1 Platz: a) Geldpreis in Höhe von 300 €
b) 5 Nächte (Doppelzimmer) im Hotel mit Frühstück
c) Verpflegung (5 Tage) in lokalen Wirtschaften
d) Einzelausstellung in EPsilon Art Gallery, Loutraki
 2. Platz: a) Geldpreis in Höhe von 200 €
b) 4 Nächte (Doppelzimmer) im Hotel mit Frühstück
c) Verpflegung (5 Tage) in lokalen Wirtschaften
d) Einzelausstellung in EPsilon Art Gallery, Loutraki
 3. Platz : Drei Nächte mit Frühstück im Hotel-und Gruppen-Ausstellungen der Werke.
Die interessierten Künstler, die an der Ausstellung teilnehmen wollen, können sich mit vollem
Namen per E-Mail an Epsilonartgallery@hotmail.com anmelden. Darauf folgend werden die
Antragsformulare gemeinsam im Details ausgefüllt.
Für weitere Informationen / Klärungen, kontaktieren Sie bitte Frau Evi Panteli, Leiter des EPsilon
Art Gallery, mobile 6977878481 und 27440 63895.
VIELEN DANK!
Vergessen Sie nicht, ihre Freunde und alle die Interesse haben zu benachrichtigen .

Bando di partecipazione Concorso Internazionale EPsilon Fine Art

La Galleria d'Arte EPsilon indice “Fine Art Competition EPsilon”, concorso internazionale d'arte che interesserà i seguenti temi :
AMBIENTE-EDUCAZIONE- SALUTE & BENESSERE- UTOPIA -FUTURO

“Fine Art Competition EPsilon” è aperto ad artisti di tutti i livelli, provenienti dalla Grecia e dall' estero, maggiori di 18 anni.
Lo scopo della Galleria d'Arte EPsilon è quello di promuovere l'arte e la cultura in questi tempi difficili

Gli artisti possono partecipare al concorso con un progetto per argomento, ma per tutti le sezioni che desiderano. I migliori lavori verranno presentati dopo la fine del progetto sull'apposita pagina di Facebook, tramite la quale saranno visionati in parte da una giuria selezionata e in parte dal pubblico
stesso. I vincitori saranno segnalati nelle seguenti pagine web: www.epsilonartgallery.blogspot.com e
www.loutrzogr.blogspot.com.

Inoltre saranno avvisati via e-mail entro e non oltre le 48 ore seguenti il
concorso.
- Inizio del concorso: 1 Febbraio 2012
-Termine per l'iscrizione: 30 Aprile 2012
-Avviso ai partecipanti di gara: 31 Maggio 2012
-Premiazione: settembre 2012


E' possibile presentare qualsiasi tipo di opera al di fuori della video arte ,cinema, performance art, gioielli.

I premi che saranno assegnati ai primi 16 artisti selezionati sono:
Mostra: 12 artisti parteciperanno a tre mostre collettive presso la EPsilon Art Gallery (4 artisti/mostra)


Tributo speciale per i primi 2 artisti attraverso i media locali.

 1° classificato: a) premio in denaro di 300 €
b) cinque pernottamenti (2 posti letto) in hotel con prima colazione
c) pasti offerti (5 giorni) in locali della zona.
d ) mostra individuale presso EPsilon Art Gallery, Loutraki

 2° classificato: a) premio in denaro di 200 €
b) quattro pernottamenti (2 posti letto) in hotel con prima colazione
c) pasti offerti (5 giorni) in locali della zona.
d) mostra individuale presso EPsilon Art Gallery, Loutraki

 3 ° classificato: Tre pernottamenti con prima colazione in hotel e mostra di gruppo.

Gli artisti che desiderano partecipare al concorso possono inviare il loro nome completo per e-mail all'indirizzo: epsilonartgallery@hotmail.com. Successivamente si compilerà insieme l'apposito modulo.

Per ulteriori informazioni / chiarimenti, si prega di contattare la signora Evi Panteleon, responsabile della Galleria d'Arte EPsilon, cellulare 6977878481 e 27440 63895.

GRAZIE!
Non dimenticate di avvisare i Vostri amici e tutti coloro che fossero interessati


Vergessen Sie nicht, ihre Freunde und alle die Interesse haben zu benachrichtigen .Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό EPsilon Fine Art

Η EPsilon Art Gallery προκηρύσσει τον Διεθνή Διαγωνισμό ‘ ΕPsilon Fine Art’ με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ & FITNESS-ΟΥΤΟΠΙΑ-ΜΕΛΛΟΝ

Ο διαγωνισμός ΕPsilon Fine Art είναι ανοιχτός σε καλλιτέχνες όλων των εικαστικών επιπέδων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Στόχος της ΕPsilon Art Gallery είναι σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να τονώσει το πολιτισμό.

Οι καλλιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο έργο ανά θεματική ενότητα, αλλά σε όσες θεματικές ενότητες επιθυμούν. Τα καλύτερα έργα θα αναδειχθούν μετά από βαθμολόγηση των έργων η οποία θα προέρχεται κατά το ήμισυ από κριτική επιτροπή και κατά το άλλο ήμισυ από το κοινό μέσω του facebook. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις σελίδες: www.epsilonartgallery.blogspot.com και www.loutrzogr.blogspot.com και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο 48 ώρες μετά το τέλος διαγωνισμού.

- Έναρξη διαγωνισμού: 1 Φεβρουαρίου 2012
- Λήξη Προθεσμίας υποβολής αίτησης: 30 Απριλίου 2012
- Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού: 31 Μαίου 2012
- Απονομή βραβείων: Σεπτέμβριος 2012

Στον διαγωνισμό είναι αποδεκτές όλες οι τέχνες εκτός του video art, του κινηματογράφου, της performance art, των κοσμημάτων.

Τα βραβεία που θα δοθούν στους πρώτους 16 επιλεγμένους καλλιτέχνες είναι:
Έκθεση : 12 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε τρεις ομαδικές εκθέσεις στην EPsilon Art Gallery (4 καλλιτέχνες/έκθεση)
Ειδικό αφιέρωμα στους 2 πρώτους καλλιτέχνες μέσω τοπικών ΜΜΕ

• 1ος νικητής : α) Χρηματικό έπαθλο 300 € β) 3 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο Club Hotel Casino με πρωινό, β) Γεύματα (3 ημερών) σε επιχειρήσεις της περιοχής και γ) Ατομική έκθεση έργων του στην EPsilon Art Gallery, Λουτράκι •2ος νικητής : α) Χρηματικό έπαθλο 200€ β) 3 διανυκτερεύσεις (2κλινο), στο ξενοδοχείο Παππάς με πρωινό, β) Γεύματα (3 ημερών) σε επιχειρήσεις της περιοχής και γ) Ατομική έκθεση έργων του στην EPsilon Art Gallery, Λουτράκι • 3ος νικητής : Τριήμερη διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο και Ομαδική Έκθεση έργων του

Οι εικαστικοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ μπορούν να αποστείλουν το ονοματεπώνυμό τους στο e-mail: epsilonartgallery@hotmail.com. Ακολούθως θα λαμβάνουν αίτηση συμμετοχής με αναλυτικές λεπτομέρειες.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/ διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Εύη Παντελέων, υπεύθυνη της EPsilon Art Gallery, κινητό 6977878481 και 27440 63895.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
Μην παραλείψετε να ενημερώσετε και όσους από τους φίλους σας πιστεύετε ότι ενδιαφέρονται.

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Ομαδική Έκθεση "APOPSIS", 6 καλλιτεχνών ΑΣΚΤ

Ομαδική Έκθεση "APOPSIS", 6 καλλιτεχνών ΑΣΚΤ στην EPsilon Art Gallery
6-26 Φεβρουαριου 2012

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑς 12, ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ώρες λειτουργίας αιθουσας:
καθημερινα 11:00-13:00 & 18:00-20:00 ( ΚΛΕΙΣΤΑ: Τεταρτη, Παρασκευη & Κυριακη απογευμα)

(οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα επικοινωνειστε στο 2744063895 η 6977878481)


ΕΡΓΑ ΣΟΦΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΕΡΓΟ ΕΥΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΕΡΓΑ ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΑ ΜΑΙΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑ ΕΛΕΝΗΣ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΟΥ-ΤΣΑΚΑΛΟΥOMAΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην EPsilon Art Gallery
“APOPSIS”
5 εικαστικών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Πέντε Εικαστικοί ΑΣΚΤ συναντηθήκανε στην EPsilon Art Gallery , Παναγίας Γιάτρισσας 12, στο Λουτράκι, ο καθένας με τις δικές του APOPSIS περί Τέχνης και τις παρουσιάζει μέσω των έργων του.

Τελικά τι είναι ο ορισμός της Τέχνης;
Όσον αφορά την ουσία της τέχνης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης τη χαρακτήρισαν σαν μίμηση και αναπαράσταση της πραγματικότητας.
Για τον John Dewey η τέχνη δεν είναι φτιαγμένη για τους λίγους που την γνωρίζουν αλλά για να δίνει νόημα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής. Ο Dewey ακολουθεί τις ιδέες του Bergson υποστηρίζοντας ότι η τέχνη θα πρέπει να ξαναγίνει οργανικό τμήμα της καθημερινής ζωής.

Ο Φρόυντ, υποστήριξε ότι η τέχνη είναι εξευγενισμός της λίμπιντο, ενώ άλλοι είδαν την ομορφιά στην υπηρεσία της ερωτικής έλξης. Για τον Φρόυντ κάθε έργο τέχνης είναι η ικανοποίηση των μυστικών και απωθημένων ορμών του καλλιτέχνη στη φαντασία του.
Στον Μεσαίωνα, την τέχνη ενδιαφέρει η θεοκεντρική αποτύπωση του κόσμου.
Στην Αναγέννηση η τέχνη ενδιαφέρεται για τον κόσμο καθ’αυτόν, ως φυσικό σύμπαν, μέσα από νεοπλατωνικά δεδομένα που συγχωνεύονται με τα κείμενα του Αυγουστίνου για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο φιλοσοφικό πρότυπο. Παράλληλα αφυπνίζεται το ενδιαφέρον για την τεχνολογική θεώρηση.
Ο Υπερρεαλισμός επιβάλλει το εφικτό της φαντασίας χωρίς να δεσμεύεται από κάποια επιστημονική ή έστω ‘επιστημονικοφανή’ δεοντολογία.

Η Σύγχρονη τέχνη επιδιώκει να εκφράσει την εσωτερική οργάνωση του κόσμου, να ψηλαφίσει τις δομές της λειτουργίας του.

Ο Χρόνος φεύγει , αλλά η Τέχνη διαρκεί..!
APOPSIS


Η EPsilon Art Gallery σας προσκαλεί στην Ομαδική Έκθεση
με θέμα¨: ΑPOPSIS

Συμμετέχουν:
Σοφία Ι. Μπακιρτζή
Σοφία Μπόμπολη
Εύη Παντελέων
Μαίρη Παπαθανασοπούλου
Eλένη Κύρου-Τσακάλου

Διάρκεια έκθεσης: 6 – 26 /2/ 2012
Ώρες λειτουργίας: 10:00-13:00 + 18:00-20:30

EPsilon Art Gallery-Evi Panteleon, Παναγίας Γιάτρισσας 12, Λουτράκι, 2744063895,
epsilonartgallery@hotmail.com + www.epsilonartgallery.blogspot.com